• fa
076-33621776

مطالب مرتبط با :آیین نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك
آیین نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك

آیین نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك

لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته میشود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت های فسیلی، گاز یا برق استفاده میکند. ظرفیت لیفتراک حداکثر بار مجاز ایمن که توسط لیفتراک ...

لیفتراک

لیفتراک

فرازه یا لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته می‌شود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت‌های فسیلی، گاز ، بنزین یا برق استفاده می‌کند. ظرفیت لیفتراک حداکثر بار مجاز ایمن ...