09177638851

مطالب مرتبط با :جرثقیل ترکس کارگاهی ۵۵ تن
جرثقیل ترکس کارگاهی ۵۵ تن

جرثقیل ترکس کارگاهی ۵۵ تن

فروش جرثقیل ترکس کارگاهی ۵۵ تن بدون کارکرد رنگ فابریک ۱۰۰٪ نو

جرثقیل کارکرده Rough Terrain Crane

جرثقیل کارکرده Rough Terrain Crane

فروش جرثقیل کارکرده Rough Terrain Crane فروخته شد 

جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی

فروش جرثقیل ۵۰ تن کارکرده کارگاهی با برند تادانو (Tadano Limited) فروخته شد