• fa
076-33621776

مطالب مرتبط با :لیفتراک
لیفتراک

لیفتراک

فرازه یا لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته می‌شود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت‌های فسیلی، گاز ، بنزین یا برق استفاده می‌کند. ظرفیت لیفتراک حداکثر بار مجاز ایمن ...