• fa
076-33621776

مطالب مرتبط با :آیین نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك
آیین نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك

آیین نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك

لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته میشود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت های فسیلی، گاز یا برق استفاده میکند. ظرفیت لیفتراک حداکثر بار مجاز ایمن که توسط لیفتراک ...